Znamy datę wyborów do Rady Seniorów w Tarnobrzegu!

Wybory do Rady Seniorów w Tarnobrzegu odbędą się 17 września br. o godzinie 10. Informacje podało Biuro Rady Miasta. Poniżej informacja o kandydatach.

Informacja o kandydatach do Rady Seniorów kadencji 2019-2023:

Banaszak Stanisław- Oddział ZNP w Tarnobrzegu

Radny Rady Miasta w latach 1998-2014, Aktywnie działał w Radzie Osiedla
Wielopole w latach 1998-2019. Pracuje również w stowarzyszeniu Przyjaciół
Szpitala od 2010, w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt od 2003 r. oraz
w Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Biernacka Józefa- zgłoszenie przez Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członkini Zarządu w Uniwersytecie Trzecie Wieku w latach 2014-2019. Założycielka i wieloletni prezes Stowarzyszenia Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty. Chce działać na rzecz pozyskania środków finansowych przez organizacje senioralne.

Darasz Marek- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Udziela się w pracach TSM-ŚDK, przynależy do Ogólnopolskiego Związku Rencistów i Emerytów, w spotkaniach i imprezach oraz w pracach klubu seniora
przy TSM

Drozd Marian- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu

Jest członkiem Zarządu polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Tarnobrzegu,
w którym prowadzi działalność na rzecz emerytów i rencistów w formie
wolontariatu. Jest uczynny i pomocny dla seniorów.

Dryś Zofia- – zgłoszenie ze Stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności

Doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych czerpie pracując
w Stowarzyszeniu Tarnobrzeski Bank Żywności.

Dusak Bronisława- Oddział ZNP w Tarnobrzegu

Doświadczenie na rzecz osób starszych zdobyła opiekując się rodzicami, teściami,
siostrą oraz koleżanka w ZORP w Tarnobrzegu. Działa też w ZNP. UTW oraz SOD.

Frąszczak Krystyna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prezes i założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. Była radna
Rady Miasta. Prowadziła działalność związkową w „Solidarności”. Chce współpracować z uniwersytetami trzeciego wieku i innymi stowarzyszeniami na terenie kraju.

Gadawski Tadeusz- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie zajmuje się m.in. organizacja
wycieczek. Zainteresowany współpracą z biurami turystycznymi w zakresie
organizowania turystyki dla seniorów. Pracuje również w Stowarzyszeniu
Bezpieczne Miasto (prewencja kryminalna).

Gancarz Zofia- zgłoszenie z Polskiego Związku Działkowców ROD „Związkowiec”

Od wielu lat społecznie działa w strukturach PZD oraz bezpośrednio
z działkowcami ROD „Związkowiec”, skąd ma doświadczenie ze współpracy
z seniorami i emerytami. Jest również czynnym członkiem Zarządu Osiedla
„Siarkowiec”.

Gardynik Anna- Oddział ZNP w Tarnobrzegu

Kurator społeczny i aktywny członek sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, gdzie
działa na rzecz emerytowanych nauczycieli

Gardynik Leon- Oddział ZNP w Tarnobrzegu

Prezes Zarządu „SOD Zwierzyniec”, członek sekcji Emerytów i Rencistów ZNP,
gdzie zajmuje się działaniem na rzecz emerytowanych nauczycieli

Golec Teresa- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Organizuje spotkania koleżeńskie, wycieczki techniczne i krajoznawcze dla
seniorów zrzeszonych w kole grodzkim SITG, którego członkiem jest od wielu lat.

Golec Zbigniew- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Organizuje i praktycznie realizuje pomoc żywnościową dla osób starszych
i potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności. Prowadzi zajęcia turystyki
rowerowej dla seniorów członków LOP. Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku, SITG, LOP oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji
Sandomierskiej.

Gospodarczyk Małgorzata- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Jest również wiceprezesem Zarządu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chce się zając poprawieniem warunków
i dostępnością dla osób starszych wypoczynku.

Grabowska Ewa- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doświadczenie w pracy na rzecz osób
starszych zdobył opiekując się przewlekle chorymi członkami rodziny.

Kłos Zenobia- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zainteresowana współpracą z instytucjami na rzecz poprawy warunków
sanitarnych w rodzinach osób starszych

Krawiecki Janusz- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Wieloletni członek Zarządu Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Tarnobrzegu, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie i udziela pomocy
potrzebnym seniorom.

Lichota Wiesław- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu

Aktywny radny i Przewodniczący Rady Seniorów kadencji 2015-2019, gdzie
intensywnie pracował na rzecz zajęć dla seniorów i działał w zakresie poprawy bazy
socjalnej seniorów.

Maj Jan- zgłoszony przez Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu
Aktywnie bierze udział w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji (IPA) oraz
na rzecz parafii. Pracuje na rzecz osób starszych w Stowarzyszeniu Emerytów
i Rencistów Policyjnych.

Marek Anna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019, czynny członek Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Opiekuje się osobami w wieku senioralnym. Zamierza pracować
nad rozszerzeniem form pracy na rzecz osób starszych.

Mikrut Stanisław- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Radny Rady Seniorów w kadencji 2015-2019. Aktywny działacz Ligii Ochrony
Przyrody sekcji senioralnej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Młodawski Zbigniew- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Radny Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Jeden z założycieli Stowarzyszenia
Bank Żywności w Tarnobrzegu. Założył Stowarzyszenie na rzecz Tarnobrzeskiego
Szpitala. Chce tworzyć lepsze warunki dla poprawy zdrowia osób starszych.

Młynarczyk Alicja- zgłoszona z poparciem mieszkańców

Wieloletni pracownik pomocy społecznej na rzecz osób starszych. Aktywnie działa
na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Domu Dziennego Pobytu.

Mortka Wiesław- Polski Związek Działkowców „Mokrzyszów”

Pracuje na rzecz ROD Mokrzyszów w sekcji seniorów. Należy do klubu
krwiodawców

Okulska Maria- zgłoszona przez Zarząd Koła PZN

Radna Rady Seniorów w latach 2016-2019, uczestniczka Domu Dziennego Pobytu
gdzie służy innym seniorom w miarę możliwości i umiejętności. Działa w Polskim
Związku Niewidomych gdzie jest wieloletnim przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej. Została odznaczona złotym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP.
Pełni dyżury w bibliotece przy parafii MBNP od 19 lat.

Palacz Jan- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Aktywny członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Koordynator projektu
„Warsztaty teatralne”. Działacz Partii Zielonych. Planuje utworzenie klubów
teatralnych z udziałem seniorów.

Partyka Henryk- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Radny i wiceprzewodniczący Rady Seniorów kadencji 2015-2019.
Wiceprzewodniczący Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator imprez
sportowych i turystycznych dla seniorów od 2012 r. Chce organizować więcej
imprez turystyczno- sportowych.

Piątkowska-Kurzawa Wanda – zgłoszona z poparciem mieszkańców

Pomaga osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Aktywnie
uczestniczy w zajęciach Domu Dziennego Pobytu.

Pieńczak Irena- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Doświadczeni w pracy z seniorami czerpie pracując w Klubie seniora na osiedlu
Serbinów (tzw. Bogdanówka).

Pietrow Maria- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Członek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes Edukacyjnego Klubu
Filmowego. Planuje rozpowszechnić zajęcia z literatury i filmu wśród seniorów.

Pietryka Anna- zgłoszona przez Stowarzyszenie Amazonek- „Pomocna Dłoń”

Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Jest członkiem stowarzyszenia
Amazonek oraz Wolontariuszką w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Dekutowskiego.

Podgórniak Anna- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu

Działa w Zarządzie Związku Emerytów, w Stowarzyszeniu Esteka oraz
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W czasie pracy we Włoszech opiekowała się
osobami starszymi.

Polecka Renata- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pomysłodawca i starosta Klubu Rozrywek Umysłowych Uniwersytetu Trzeciego
Wieku , którego członkiem Zarządu była w kadencji 2014-2019. Będzie się starać
o więcej zajęć z ćwiczeniami umysłowymi.
Poznańska Danuta- Oddział ZNP w Tarnobrzegu

Wieloletnia Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP gdzie
działa społecznie na rzecz emerytowanych nauczycieli. Służy pomocą
psychologiczną, wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, zdrowotnych oraz przy
wsparciu zarządu- pomoc finansową. Organizuje ciekawe spotkania, wycieczki,
wyjazdy na imprezy kulturalne (teatr, koncerty). Wspiera osoby starsze osoby nie
zrzeszone w organizacji. Radna Rady Seniorów w kadencji 2015-2019.

Procak Bogusław- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Aktywny lider Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest tworzenie lepszych
warunków dla działalności artystycznej dla seniorów.

Rejman Dominika- zgłoszona przez Zarząd Koła PZN

Bierze udział w większości zadań organizowanych przez Zarząd Koła i Zarząd
Okręgu PZN

Rupala Grażyna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Aktywna liderka Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Organizatorka i inicjatorka zajęć
sportowych oraz rekreacyjnych., działaczka AZS, działaczka weteranów PZLA.
Jej celem jest poprawa warunków do rehabilitacji seniorów

Sęk Tadeusz- zgłoszenie ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Jest organizatorem szkoleń dla osób 60+ z samoobrony. Czynnie pracuje
zapewniając pomoc logistyczną i organizacyjną w zakresie zdrowia i ekologii.
Pracuje również społecznie w Stowarzyszeniu Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg oraz
w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 13 w Tarnobrzegu na rzecz
mieszkańców miasta Tarnobrzega. Współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy.

Skotnicka Jadwiga- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Członek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator „Pikniku nad
Jeziorem Tarnobrzeskim” 2019r. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Będzie
pracować na rzecz lepszej integracji osób starszych

Stefańska Janina- zgłoszenie ze Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg

Charytatywnie pracowała w hospicjum przez okres 2 lat. Społecznie pomaga
osobom starszym organizując transport, zakupy, w zakresie zdrowia i doradztwa.

Stępiński Jan- zgłoszony z poparciem mieszkańców

Jest zaangażowanym uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu. Działał w związkach
zawodowych

Sycz Andrzej- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Doświadczenie w pracy z seniorami czerpie współpracując i działając z nimi
w Lidze Ochrony Przyrody. Działa również w Stowarzyszeniu Absolwentów
i Przyjaciół LO w Nisku oraz w seniorskim Kręgu Instruktorskim ZHP Nisko.

Szklarz Elżbieta- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019, w której pracach brała czynny udział.
Opiekuje się sąsiadami w wieku 85 i 86 lat. Jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, gdzie jest Sekretarzem Zarządu oraz aktywnie działa w Komisji Kultury.
Razem z chórkiem „Seniorki” umila czas pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu
i Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.

Święcicki Stanisław- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Aktywny członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator imprez sportowych.
Zamierza pracować nad rozpowszechnieniem sportu wśród osób starszych

Tracz Teodora- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu

W czasie pracy zawodowej często miała kontakt z ludźmi w różnym wieku gdzie
zawsze pomagała i obsługiwała ich z szacunkiem i godnością. Po przejściu na
emeryturę należy do Polskiego Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów , gdzie
jest przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Turczyk Barbara- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Były prezes Banku Żywności, obecnie jego dyrektor. Członek Komisji Rewizyjnej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przewodnicząca Rady Społecznej Przychodni
Rehabilitacyjnej w Tarnobrzegu . Pracuje również w Radzie Społecznej Szpitala.

Urbaniak Jan- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Jest od lat członkiem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu,
gdzie często bierze udział w spotkaniach z seniorami i czynny udział w akcjach
statutowych Związku. Aktywnie uczestniczy też w zajęciach sportowych seniorów,
spartakiadach, rajdach i wykładach organizowanych przez UTW w Tarnobrzegu.

Urbaniak Krystyna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Była Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019 i aktywny lider Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Planuje poszerzyć integrację seniorów w mieście i powiecie.

Urbańska Grażyna- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Doświadczenie w pracy z seniorami zdobył pracując w sekcji senioralnej Ligi
Ochrony Przyrody. Pracuje również na rzecz ZZG w Polsce oraz w Kole emerytów
przy ZCh „Siarkopol”.

Widz Stanisław- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wiceprezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest działalność
na rzecz lepszej organizacji pracy w stowarzyszeniach senioralnych oraz
współpraca z ogrodami działkowymi.

Woźniak Tadeusz- zgłoszony przez Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu
Jest członkiem koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jego
Komisji Rewizyjnej oraz członkiem komisji Rewizyjnej w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku

Wszoła Henryk- zgłoszony z poparciem mieszkańców

Radny w Radzie Seniorów w latach 2016-2019, aktywny uczestnik w Domu Dziennego Pobytu

Informacja: Biuro Rady Miasta Tarnobrzega 
Zdjęcie:Własne

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję też fotografie sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.