Projekty w Tarnobrzeskim Budżecie Obywatelskim 2020 zweryfikowane!

Znane nam są wyniki weryfikacji projektów w ramach TBO 2020! Zobaczcie, co powstanie!

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł. Największym złożonym projektem dużym jest wniosek obejmujący całe miasto i związany jest z rozbudową oświetlenia miejskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierujących pojazdami. Koszt szacunkowy zadania opiewa na 1 411 tys. zł. Ogromny projekt realizowany byłby we wszystkich osiedlach Tarnobrzega. Projekt ten konkurował będzie z mniejszymi projektami, w tym z projektem dotyczącym wykonania dokumentacji i jednego odwiertu na potrzeby pozyskania wód siarczkowych na kwotą ponad 551 tys. zł, boiskami do siatkówki i piłki nożnej nad jeziorem na kwotę ponad 215 tys. zł., oraz renowacją placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, renowacją kamiennego krzyża i najniżej wycenionym w kategorii dużych projektów, wnioskiem związanym z budową alejki edukacyjnej w schronisku dla zwierząt na kwotę 90 tys. zł.
Najwięcej projektów wpłynęło na projekty małe. Nie było w tej kategorii ograniczeń związanych z obszarem miasta. Większość opiewa na maksymalną kwotę 10 tys. zł, a najtańszym projektem w tej kategorii okazał się projekt dotyczący poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej na osiedlu Wielowieś, wynoszący 9 800 zł. Wszystkie złożone projekty poddane zostały analizie, zrealizowanej przez pracowników magistratu. Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami formalnymi, trybem i zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta regulującej proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Weryfikacji podlegała kalkulacja kosztów oraz działki i nieruchomości, na których wnioskodawcy proponują realizację swoich pomysłów inwestycyjnych. Sprawdzeniu podlegały także kwestie naruszania praw osób trzecich, w szczególności praw własności lub praw autorskich, zgodność złożonych projektów z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg. Zanalizowano także problem generowania kosztów eksploatacji danego projektu. Zgodnie z uchwałą nie
mógł on przekroczyć połowy wartości całego projektu w danym roku. Ważną kwestią był wymóg spełnienia kryterium ogólnodostępności zrealizowanego zadania. Złożony projekt nie mógł także jednoznacznie wskazywać na jego wykonawcę oraz jego realizacja musi być możliwa w trakcie jednego roku budżetowego. W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.
Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie
lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września. Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 5 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

 

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Projekty duże (powyżej 10 000,00 zł)

Nr Tytuł projektu obywatelskiego Data wpływu projektu Miejsce realizacji projektu Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) Przewidywany koszt projektu Wynik weryfikacji
1. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 24.07.2019 obręb Kajmów, Jezioro Tarnobrzeskie Zadanie przewiduje:

– opracowanie projektu robót geologicznych dla potrzeb budowy ujęcia wód siarczkowych,

– opracowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,

– wykonanie jednego otworu eksploatacyjnego ujęcia wód,

– opracowanie dokumentacji hydrologicznej przedstawiającej wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu projektu.

551 717,00 zł Pozytywny
2. Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 27.07.2019 teren obok Mariny Zadanie przewiduje budowę kompleksu boisk do sportów plażowych obejmującego:

– dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (słupki, siatki, linie boisk),

– jedno pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz wyposażeniem (bramki, linie boiska),

– montaż trybun widowiskowych dla ok. 300 osób,

– montaż piłkochwytów chroniących teren i infrastrukturę wokół boisk.

215 562,00 zł

 

Pozytywny
3. ,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu” – zmodernizowanie  istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu. 30.07.2019 Osiedle Wielopole Zadanie przewiduje uatrakcyjnienie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu poprzez:

– wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) na terenach zielonych,

– modernizację placu zabaw w zakresie montażu nowych urządzeń zabawowych (karuzele, pociąg, bujaki, huśtawki),

– budowę altanki rekreacyjno-edukacyjnej do celów  organizacji zajęć plenerowych i dydaktycznych.

153 000,00 zł Pozytywny
4. Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego – Plac Górnika. 01.08.2019 Osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:

a) renowację betonowego krzyża,

b) wykonanie 12 szt. miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych,

c) montaż kamery monitoringu wizyjnego miasta do kontroli bezpieczeństwa i porządku na terenie Placu Górnika.

100 000,00 zł Pozytywny
5. Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto. 02.08.2019 Osiedla: Stare Miasto, Sielec, Przywiśle, Nagnajów, Ocice, Piastów, Zakrzów, Mokrzyszów, Serbinów, Sobów, Siarkowiec, Wielowieś, Miechocin, Wielopole, Podłęże, Dzików Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia ulicznego obejmującego:

1. Osiedle Stare Miasto:

a) Park przy Zamku Tarnowskich: oświetlenie od wejścia do Arboretum do ciągu pieszo-rowerowego za Parkiem – wykonanie wraz z montażem 21 słupów oświetleniowych i 23 opraw,

b) ul. Wałowa – rozbudowa oświetlenia na odcinku od zalewu do ul. Śliskiej – wykonanie wraz z montażem 22 słupów i 22 opraw  oraz opracowanie projektu.

2. Osiedle Sielec:

a) ul. Nowowiejska – rozbudowa oświetlenia – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Warszawską z ul. Spółdzielczą – wykonanie wraz z montażem 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.

3. Osiedle Przywiśle: przebudowa oświetlenia parkowego od lasu ,,Bulońskiego” do altany ,,Natura 2000” – wykonanie wraz z montażem 69 słupów i 69 opraw oraz opracowanie projektu.

4. Osiedle Nagnajów: rozbudowa oświetlenia przy ul. Szewskiej – wykonanie wraz z montażem 1 oprawy.

5. Osiedle Ocice:

a) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ocickiej w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Konwaliowej – 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.

6. Osiedle Piastów:

a) doświetlenie chodnika pomiędzy
ul. Mieszka i ul. Sikorskiego – wykonanie wraz z montażem 3 słupów i 3 opraw oraz opracowanie projektu,

b) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ul. Borów, Jaśminowa, Krucza, Strzelecka, Tarninowa, Św. Onufrego.

7. Osiedle Zakrzów:

a) rozbudowa przy ul. Polnej – wykonanie wraz  z montażem 20 słupów i 20 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy ulicy bocznej od ul. Warszawskiej za budynkiem Domu Strażaka – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu.

8. Osiedle Mokrzyszów:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Jagielskiego – wykonanie wraz z montażem 15 słupów i 15 opraw oraz opracowanie projektu.

9. Osiedle Serbinów: rozbudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokiem przy ul. Dąbrowskiej Nr 10a, a blokiem przy ul. Kwiatkowskiego Nr 3 – wykonanie wraz z montażem 24 słupów i 24 opraw.

10. Osiedle Sobów:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Dąbie – wykonanie wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Bema – od ul. Młynarskiej do stadionu – wykonanie wraz z montażem 7 słupów i 7 opraw.

11. Osiedle Siarkowiec:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Św. Barbary – wykonanie wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Gruntowej – wykonanie wraz z montażem 12 słupów i 12 opraw oraz opracowanie projektu.

12. Osiedle Wielowieś:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Plebańskiej – wykonanie wraz z montażem 2 słupów i 6 opraw,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Górki – wykonanie wraz z montażem 8 słupów i 11 opraw oraz opracowanie projektu.

13. Osiedle Miechocin:

a) rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 350 metrowej długości odcinka ul. Żniwnej – wykonanie wraz z montażem 12 słupów i 12 opraw oraz opracowanie projektu,

b) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż alejki na cmentarzu parafialnym w Miechocinie – wykonanie wraz z montażem 16 słupów i 16 opraw.

14. Osiedle Wielopole:

a) budowa oświetlenia parkingu i drogi wyjazdowej za Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza – wykonanie wraz z montażem 5 słupów i 5 opraw oraz opracowanie projektu,

b) dobudowa oświetlenia chodnika i parkingu na drodze wewnętrznej (będącej łącznikiem ulic Wyspiańskiego
i ul. Tracza) pomiędzy budynkami ul. Wyspiańskiego Nr 12-14 – wykonanie wraz z montażem 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.

15. Osiedle Podłęże:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Freyera – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia ul. Czereśniowej – Bocznej – wykonanie wraz z montażem 2 słupów i 7 opraw oraz opracowanie projektu.

16. Osiedle Dzików:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Marczaka – od skrzyżowania z ul. Konfederacji Dzikowskiej do ul. Słomki – wykonanie wraz z montażem 5 słupów i 5 opraw oraz opracowanie projektu.

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Konfederacji Dzikowskiej – obok bloku nr 7 – wykonanie wraz z montażem 3 słupów i 3 opraw oraz opracowanie projektu.

1 411 000,00 zł Pozytywny
6. Bliżej zwierząt bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku. 02.08.2019 obręb Kajmów, Jezioro Tarnobrzeskie Zadanie przewiduje:

– budowę alei edukacyjnej z kostki brukowej na terenie Schroniska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, ogrodzenie alei) i elementami małej architektury (ławki parkowe, stacje edukacyjne, tablice informacyjne),

– zakup i montaż kontenera administracyjno-biurowego dla odwiedzających.

90 036,00 zł Pozytywny
7. Wykonanie remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej – I etap. 02.08.2019 Osiedle Dzików Zadanie przewiduje:

– wykonanie I etapu remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej na odcinku 110 mb, od skrzyżowania z ul. Marczaka do zakrętu obok bloku nr 7 (działka ewid. nr 651/37) w zakresie:

a) remontu nawierzchni asfaltowej,

b) remontu nawierzchni chodników i parkingów,

c) przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej,

d) przebudowy naziemnej infrastruktury technicznej – oświetlenia ulicznego,

e) zmiany stałej organizacji ruchu (ruch dwukierunkowy).

– przygotowanie terenu pod wykonanie odejścia -łącznika do drogi wojewódzkiej – ul. Sikorskiego.

750 000,00 zł Negatywny

 

 

 

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Projekty małe (do 10 000,00 zł)

Nr Tytuł projektu obywatelskiego Data wpływu projektu Miejsce realizacji projektu Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) Przewidywany koszt projektu Wynik weryfikacji
1. Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki brukowej. 15.07.2019 Osiedle Wielopole Zadanie przewiduje zakup altanki śmietnikowej ażurowej o wymiarach 5,0×3,0 m wraz z jej montażem przy bloku mieszkalnym na ul. Wyspiańskiego 18 (działka o nr ewid. 2015/19) oraz  wykonanie utwardzenia terenu pod altanką. 10 000,00 zł Pozytywny
2. Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego. 30.07.2019 Osiedle Sielec Zadanie przewiduje remont pomieszczeń w Domu Osiedlowym obejmującym:

– ułożenie płytek podłogowych – 35 m2,

– pomalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną białą – 75 m2,

– montaż żaluzji.

10 000,00 zł Pozytywny
3. Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów). 30.07.2019 Osiedle Sobów Zadanie przewiduje powiększenie istniejącego parkingu przy Kościele Parafialnym na osiedlu Sobów poprzez wykorytowanie terenu o powierzchni 340,00 m2 oraz jego utwardzenie warstwą tłucznia. 10 000,00 zł Pozytywny
4. Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja – Osiedle Nagnajów. 30.07.2019 Osiedle Nagnajów Zadanie przewiduje:

– doposażenie budynku osiedlowego w środki czystości, zastawę stołową (talerze, filiżanki, szklanki, sztućce, widelce itp.) oraz sprzęt AGD (czajnik bezprzewodowy – 2 szt., kuchenka mikrofalowa, lodówka),

– zabezpieczenie pergoli w altanie poprzez montaż płyt z poliwęglanu z funkcją przesuwania,

– renowację i malowanie ławek parkowych (6 szt.) oraz drzwi w budynku osiedlowym (2 szt.).

10 000,00 zł Pozytywny
5. Doświetlenie ulic Ziołowa Boczna, Ziołowa. 30.07.2019 Osiedle Podłęże Zadanie przewiduje:

a) dobudowę oświetlenia na ul. Ziołowej – Bocznej
w zakresie podwieszenia przewodu na istniejących słupach oraz montażu dwóch opraw oświetleniowych,

b) dobudowę oświetlenia na ul. Ziołowej w zakresie montażu dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

10 000,00 zł Pozytywny

 

 

 

6. Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej. 01.08.2019 Osiedle Wielowieś Zadanie przewiduje wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej do szerokości 2,75 m – na odcinku od skrzyżowania z ul. Odwet Jędrusie do przystanku autobusowego. 9 800,00 zł Pozytywny
7. Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś. 01.08.2019 Osiedle Wielowieś Zadanie przewiduje odmulenie i pogłębienie stawu zlokalizowanego na terenie u zbiegu ulic Warszawska i Górki (działka o nr ewid. 1152/76) wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie usunięcia trzciny ze stawu, wyregulowania i profilowania skarp brzegów stawu. 10 000,00 zł Pozytywny
8. Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I Etap. 01.08.2019 Osiedle Wielowieś Zadanie przewiduje wykonanie I etapu odmulenia stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 102/102 wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie  usunięcia roślinności oraz oczyszczenia stawu ze śmieci. 10 000,00 zł Pozytywny
9. Budowa altany. 01.08.2019 Osiedle Przywiśle Zadanie przewiduje zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych przy ulicy Wiślnej  poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w zakresie budowy altany o powierzchni do 25 m2 (działka o nr ewid. nr 292) wraz z jej wyposażeniem (stoły i ławki), stanowiącej docelowo miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Tarnobrzega. 10 000,00 zł Pozytywny
10. Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w Mokrzyszowie – I Etap. 01.08.2019 Osiedle Mokrzyszów Zadanie przewiduje wykonanie I etapu:

– udrożnienia rowu biegnącego wzdłuż ulicy Grzybowej,

– pogłębienia stawu położonego na działce o nr ewid. 895, – zagospodarowania terenu wokół stawu poprzez montaż słupków ostrzegawczych, oświetlenia (lampa parkowa) oraz elementów małej architektury (ławka parkowa).

10 000,00 zł Pozytywny
11.  

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki.

01.08.2019 Osiedle Serbinów Zadanie przewiduje wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla pieszych) i T-27 (agatka) na jednolitym seledynowym tle, które uwidocznią przejścia dla pieszych po zmroku, na ul. M. Dąbrowskiej –  w bezpośrednim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 10  oraz przed przejściem dla pieszych na ul. J. Matejki 5. Dodatkowo na ul. J. Matejki 5 przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego P-10 (przejście dla pieszych na czerwonym tle). 10 000,00 zł Pozytywny
12. Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka. 01.08.2019 Osiedle Serbinów Zadanie przewiduje wykonanie wysepki dla pieszych (azylu o szerokości 2,5 m) w miejscu już istniejącego przejścia dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu Parku Handlowego Tarnobrzeg na ul. E. Kwiatkowskiego (obok Targu) oraz wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla pieszych) oraz T-27 (agatka) na jednolitym seledynowym tle, które uwidoczni przejście dla pieszych na ulicy Zwierzynieckiej (obok pizzerii Tertio). 10 000,00 zł Pozytywny
13. Łączy nas sport – Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika. 02.08.2019 Osiedle Siarkowiec Zadanie przewiduje rozbudowę siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Kopernika obejmującej:

– zakup i montaż urządzeń do street workout,

– zakup i montaż urządzeń do kalisteniki.

10 000,00 zł Pozytywny
14. Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie. 02.08.2019 Osiedle Zakrzów Zadanie przewiduje zakup i montaż dwuskrzydłowej automatycznej bramy wjazdowej na Dębową Polanę wraz z utwardzeniem terenu. 10 000,00 zł Pozytywny
15. Projekt oświetlenia ulicy ks. A. Burdy. 02.08.2019 Osiedle Sobów Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia ulicy ks. A. Burdy. 10 000,00 zł Negatywny
16. Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów). 02.08.2019 Osiedle Sobów Zadanie przewiduje budowę alei/deptaka o długości 90 mb i szerokości 1 m, z jednostronnym obrzeżem na działce o nr ew. 226/3 (odcinek od ul. Olszowej do kładki prowadzącej do Kościoła Parafialnego na osiedlu Sobów). 10 000,00 zł Pozytywny
17. Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu – Osiedlu Miechocin. 02.08.2019 Osiedle Miechocin Zadanie przewiduje zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego
w zakresie:

– meble kuchenne, stół (1 szt.), krzesła (4 szt.),

– zastawa stołowa (dla 12 osób),

– gablota wewnętrzna (ścienna – 1 szt.),

– aluminiowa gablota muzealna stojąca (4 szt.),

– firany i zasłony okienne (7 kompletów).

10 000,00 zł Pozytywny
18. Relaks na terenach zielonych Skalna Góra – “Lasek Buloński” 02.08.2019 Osiedle Przywiśle Zadanie przewiduje uatrakcyjnienie zagospodarowania na terenach zielonych “Lasku Bulońskiego”  w okolicach “Kamiennego Kręgu” w zakresie dostawy i montażu    7 ławek parkowych oraz wymianę siedzisk na murku kręgu. 9 950,00 zł Pozytywny
19. Zakup i montaż krzesełek plastikowych. 02.08.2019 Osiedle Ocice Zadanie przewiduje wymianę starych ławek na nowoczesne miejsca siedzące na boisku sportowym OKS ,,Koniczynka” Ocice. 10 000,00 zł Pozytywny
20. Montaż tablic ekspozycyjnych. 02.08.2019 Osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:

– wykonanie i montaż 3 szt. tablic prezentujących historię wsi Dzików, z możliwością wykorzystania tablic jako miejsca do okazjonalnych plenerowych wystaw fotograficznych.

10 000,00 zł Pozytywny
21. Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika. 02.08.2019 Osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:

– zakup i montaż elementów małej architektury (10 szt. ławek parkowych, 5 szt. koszy na śmieci) przy globusie, placu zabaw oraz mini boisku wraz z zakupem i montażem dodatkowej bramki piłkarskiej.

10 000,00 zł Pozytywny
22. Doposażenie placu zabaw. 02.08.2019 Osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:

– doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzelę krzyżakową, konika bujanego.

10 000,00 zł Pozytywny
23. Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym. 02.08.2019 Osiedle Dzików Zadanie przewiduje wykonanie altany ogrodowej na terenie, pomiędzy ulicami Marczaka i Tarnowskiego – obok istniejącej siłowni napowietrznej (działka ewid. nr 644/16) w centrum osiedla Dzików. 10 000,00 zł Pozytywny

 

Źródło: UM Tarnobrzeg

By Marek Jedynak

Moją pasją i specjalizacją jest dziennikarstwo. Na co dzień tworzę wielotematyczne treści. Ściśle interesuje mnie szeroko pojęta piłka nożna, wykonuję też fotografie sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.